Blackline

Jesteśmy partnerem wdrożeniowym firmy Blackline, która jest wiodącym dostawcą oprogramowania klasy Month-End Close wykorzystywanego w ponad 3700 organizacjach na całym świecie do zarządzania procesem zamknięcia miesiąca, automatyzacji procesów księgowych oraz zarządzania transakcjami wewnątrzgrupowymi.

Do czego służy
BlackLine?

W skrócie, platforma BlackLine służy do automatyzacji powtarzalnych czynności i zadań w obszarze finansów i księgowości w celu redukcji zmarnowanego czasu, niepotrzebnego wysiłku i kosztów, nadmiernego ryzyka, rotacji pracowników i zwiększenia elastyczności całej firmy.

Udaje się to poprzez:

 • Unifikację danych, procesów oraz systemów w całej organizacji
 • Automatyzację powtarzalnych, rutynowych i manualnych działań
 • Stworzenie spójnego systemu kontroli wewnętrznej opartym na współpracy, ciągłej analizie i zautomatyzowanych mechanizmach weryfikacji danych wejściowych
 • Raportowanie statusu prac i odchyleń w czasie rzeczywistym, wyciąganie wniosków i podejmowaniu decyzji w oparciu o jedno „źródło prawdy”.

Niezależne badania wskazują, że przeciętne uzyskiwane rezultaty dzięki takiemu podejściu to:

01/

Szybkość

70% redukcji czasu potrzebnego na zamknięcie okresu

02/

Automatyzacja

50% mniej czasu spędzonego na pracy manualnej

03/

Skalowalność

2,6 razy więcej pracy wykonanej bez konieczności powiększania zespołu

04/

Dokładność

96% redukcja niezgodności w saldach I/CO

05/

Wysokie ROI

2,77 PLN z każdej zainwestowanej złotówki

Uzgodnienie Kont 1. Account Reconcilation

 • Służy do standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji procesu uzgadniania rozbieżności między księgą główną a innymi źródłami danych
 • Automatycznie importuje salda i transakcje z dowolnego systemu ERP i je porównuje ze źródłem danych w celu zapewnienia kompletności i poprawności
 • Występujące różnice są identyfikowane automatycznie za pomocą konfigurowalnych reguł, które mogą być dowolnie zmieniane przez organizację wraz ze zmieniającymi się potrzebami
 • Komentarze i dokumenty zebrane w trakcie procesu workflow są gromadzone w jednym scentralizowanym repozytorium, co pozwala uzyskać szybki i bezpośredni wgląd w status zadań oraz skoncentrować uwagę na kluczowych kwestiach

Zarządzanie zadaniami 2. Task Management

 • Scentralizowane centrum dowodzenia w czasie rzeczywistym, które poprzez checklisty zarządza wszystkimi procesami i zadaniami zamknięcia okresu w czasie rzeczywistym
 • Zapewnia, że zadania są wykonywane terminowo i we właściwy sposób w celu uniknięcia ewentualnych „wąskich gardeł”
 • Pozwala na dołączanie i zachowanie wszystkich dokumentów przygotowanych na potrzeby zamknięcia okresu
 • Poprzez intuicyjnie konfigurowalny workflow oparty na rolach pełnionych w organizacji automatycznie przydziela zadania właściwym zespołom i osobom
 • Pulpit nawigacyjny oraz potężne funkcje raportowania pozwalają nie tylko na efektywne zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca, kwartału lub roku, ale również na identyfikację obszarów do poprawy w oparciu o czas trwania poszczególnych zadań, powstałe rozbieżności, sposób powiązania zadań czy wszelkie inne kryteria oceny wybrane przez menedżerów odpowiedzialnych za finanse

Dopasowywanie Transakcji 3. Transaction Matching

 • Automatycznie dopasowuje i uzgadnia miliony transakcji w ciągu minut dzięki czemu oszczędza organizacjom manualnego uzgadniania pojedynczych transakcji przetwarzania złożonych i wysoko wolumenowych transakcji
 • Używa zdefiniowanych przez finanse i biznes reguł do porównywania danych, które można dowolnie dopasowywać do zmieniających się potrzeb i okoliczności
 • Dopasowuje dowolny typ danych z wielu źródeł danych wskazując kompletną listę dopasowanych i niedopasowanych transakcji
 • Użytkownicy biznesowi mają możliwość definiowania logiki dopasowywania (do 99,9% transakcji może być powiązanych automatycznie), zarządzania procesami przepływu pracy (workflow), a także mają możliwość przeglądu niedopasowanych transakcji i ich ręcznego powiązania w systemie

Polecenia Księgowania 4. Journal Entry

 • Scentralizowane repozytorium, które umożliwia uproszczenie i automatyzację całego procesu wprowadzania zapisów księgowych, w tym tworzenie zapisów na kontach, ich walidację, przegląd oraz automatyczne zatwierdzanie
 • Integruje się z dowolnymi systemami ERP i innymi modułami BlackLine
 • Automatyczne komunikaty informują na bieżąco użytkowników, gdy wymagane jest ich od nich działanie, w tym przegląd, utworzenia lub akceptacja danego zapisu księgowego
 • Automatyczne kontrole i mechanizmy certyfikacji decydują, które zapisy księgowe podlegają automatycznej certyfikacji i wprowadzenia do ksiąg, a które wymagają podjęcia działań przez użytkownika i manualnej akceptacji
 • Pozwala na dostęp, przegląd i akceptację zapisów księgowych poprzez urządzenia mobilne

Analiza Odchyleń 5. Variance Analysis

 • Automatycznie kalkuluje i identyfikuje odchylenia sald w czasie rzeczywistym i pozwala na ciągłe monitorowanie ryzyka oraz efektywną kontrolę procesów zamknięcia poprzez pulpity nawigacyjne i raporty
 • Standaryzacja danych i procesów wraz z konfigurowalnymi regułami pomaga dokładnie identyfikować i automatycznie przekierowywać nietypowe odchylenia do odpowiednich osób
 • Pracownicy finansów i księgowości zmieniają sposób pracy na „zarządzanie przez wyjątki” i przyczyny ich występowania, zamiast poświęcać czas i wysiłek na zadania, które nie dodają wartości

Menedżer Konsolidacji 6. Consolidation Integrity Manager

 • Automatyzuje żmudne przechodzenie od systemu do systemu i oparty na Excelu proces uzgadniania polegający na porównywaniu wielu ksiąg z systemem do konsolidacji i zastępuje go wydajnym i bezproblemowym procesem, w którym pracownicy mają jasno określone cele i zadania
 • Integruje się z systemami źródłowymi, przenosi dane do scentralizowanej lokalizacji i zapewnia zautomatyzowane przepływ pracy w celu zbadania rozbieżności, zastąpienia ręcznego procesu porównywania wielu ksiąg rachunkowych z systemem do konsolidacji
 • Oszczędza czas podczas zamykania miesiąca poprzez automatycznie wykonywanie uzgodnień na podstawie danych źródłowych i na podstawie danych źródłowych i zasad zdefiniowanych
 • System automatycznie certyfikuje konta, które są uzgodnione oraz dołącza komentarze i dokumenty uzupełniające, co poprawia współpracę w zespole, dostęp do danych i dokumentów na potrzeby audytowe i eliminuje potrzebę kontroli kolejnych wersji uzgodnień

Analiza kont 7. Account Analysis

 • Umożliwia zespołom uzgadnianie i certyfikowanie transakcji w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego, zapewniając poprawność kont o dużej liczbie zapisów księgowych, które wymagają pogłębionej analizy i uwagi
 • Łączy się bezpośrednio z kluczowymi systemami i automatyzuje pobieranie, formatowanie oraz import danych z dowolnego źródła oraz wyświetlanie najbardziej odpowiednich pól danych
 • Automatycznie grupuje i kategoryzuje pojedyncze transakcje, aby zidentyfikować potencjalne rozbieżności, ocenić ogólne “zdrowie” danego konta oraz na czas wyeliminować ewentualne problemy
 • Potężny mechanizm przechwytuje wszystkie transakcje i automatycznie dokonuje uzgodnień z odpowiednimi kontami w księdze głównej, zmniejszając ryzyko błędów i wzmacniając kontrole wewnętrzne

Zapewnienie zgodności 8. Compliance

 • Wysoce konfigurowalny i scentralizowany system do rejestrowania i śledzenia obowiązujących polityk, zasad, macierzy ryzyka oraz powiązanych z nimi kontroli wewnętrznych
 • Pozwala na natychmiastowy wgląd w zakończone i zaległe przeglądy kontroli wewnętrznych, wyniki testów i obszary ryzyka
 • Tworzy wieloetapowe, sformalizowane przepływy pracy (workflow), które kierują zadania i kontrole do zatwierdzenia na podstawie określonych wymagań, co ułatwia certyfikację i testowanie
 • Umożliwia rejestrowanie i śledzenie problemów oraz kroków zaradczych w celu dalszego monitorowania i poszukiwania odpowiednich rozwiązań
 • Umożliwia zarządzanie projektami zgodności, planowanie audytów i gromadzi związaną z nimi dokumentację w jednym centralnym miejscu
BlackLine

Zautomatyzuj manualne
procesy księgowe!

Dowiedz się więcej na stronie BlackLine

Czytaj więcej

Kontakt Zamów demo już dziś!