Automatyzacja procesu
zamknięcia miesiąca

Co oferujemy?

Pomagamy firmom przejść na nowoczesną księgowość w modelu Continuous Accounting w obszarze zamknięcia miesiąca poprzez ujednolicenie procesów i danych, automatyzację powtarzalnej pracy i zwiększenie transparentności w czasie rzeczywistym na całej długości procesu „record to report”.

Przed

Tradycyjne zamknięcie miesiąca

 • Checklisty zadań w Excelu
 • Uzgodnienia manualne w Excelu
 • Ręczne polecenia księgowania
 • Porównywanie „matchowanie” transakcji
 • Weryfikacja wielu niepotrzebnych szczegółów

Po

Nowoczesna księgowość

 • Analiza danych
 • Współpraca z biznesem
 • Poszukiwania odchyleń
 • Redukcja ryzyka
 • Transformacja cyfrowa
Wykorzystujemy do tego platformę BlackLine, której zaufało ponad 3700 klientów i która uznawana jest przez ośrodek analityczny Gartner za światowego lidera rozwiązań w obszarze zamknięcia miesiąca.

Dla kogo? Kto nas potrzebuje?

Nasi Klienci zwracają się do nas, gdy ich tradycyjne manualne procesy księgowe w obszarze zamknięcia miesiąca:

 • są już dla nich nie do utrzymania, gdyż są niespójne, pofragmentowane i brakuje nad nimi efektywnych kontroli wewnętrznych
 • zabierają zbyt dużo czasu, którego brakuje na zapewnienie wymaganej jakości, w tym kompletności i dokładności danych
 • oparte są głównie na plikach Excel, co prowadzi do braku transparentności, licznych błędów i braku pewności, że sporządzane raporty finansowe są wolne od znaczących błędów
 • kosztują zbyt dużo, a zaprojektowanie i wprowadzenie zmian, przygotowanie do audytu czy zwiększenie skali działań wymaga nieakceptowalnego wzrostu zaangażowania pracowników
 • przyczyniają się do obniżenia morale i zwiększenia rotacji pracowników działów finansowych, gdyż dużą część swojego czasu poświęcają oni na wykonywanie nudnych i powtarzalnych zadań, które z łatwością można by zautomatyzować

Korzyści Jakie korzyści
przyniesiemy dla firmy?

Kluczową korzyścią ze współpracy z nami będzie zunifikowany i zautomatyzowany nowoczesny proces „record to report” zapewniający pełną spójność, transparentność, współpracę wszystkich zaangażowanych osób oraz kontrolę nad danymi i zamknięciem miesiąca w firmie. Przekładając to na konkretne korzyści będą to:

 • Redukcja czasu potrzebnego na wykonanie wszystkich zadań w ramach procesu zamknięcia miesiąca bez kompromisów w zakresie jakości poprzez uproszczenie, ujednolicenie, automatyzację oraz przyspieszenie prac.

 • Uzyskiwane dzięki standaryzacji procesów, bardziej zrównoważonego obciążenia pracą i automatyzacji powtarzalnych zadań o dużym wolumenie.

 • Zapewnienie poprawności sprawozdań finansowych oraz znaczące zmniejszenie ryzyka braku zgodności z regulacjami wynikające z wystandaryzowanych i zautomatyzowanych procesów oraz kontroli wewnętrznych pozwalających na uzasadnienie sald wszystkich kont odpowiednimi zapisami z systemów źródłowych, zestawieniami transakcji, dokumentacją pomocniczą, komentarzami i akceptami w ramach workflow.

 • Dostęp w czasie rzeczywistym do statusu prac w trakcie zamykania miesiąca, pojawiających się odchyleń, trendów i wyników operacji księgowych wymagających weryfikacji.

 • Stałe monitorowanie oraz pomiar praktycznie wszystkich działań realizowanych w trakcie procesu zamykania miesiąca pozwala na zidentyfikowanie i wdrożenie dalszych stopniowych usprawnień, które w konsekwencji będą prowadziły do poprawy struktury kosztów w obszarze finansów.

 • Zcentralizowane repozytorium danych i dokumentów oraz dedykowany dostęp dla audytora wewnętrznego lub zewnętrznego pozwala znacząco zredukować czas oraz wysiłek potrzebny na zebranie i udostępnienie zestawień zrealizowanych działań, uzgodnień, list kontrolnych i certyfikacji, dokumentów wspierających i komentarzy.

 • Dzięki integracji systemów źródłowych, standaryzacji procesów oraz utworzeniu „jednego źródła prawdy” pracownicy mogą skupić się na kwestiach strategicznych najbardziej istotnych z punktu widzenia ryzyka, istotności i terminowości zgodnie z potrzebami firmy.

Nasze silne strony Dlaczego my?

Jesteśmy przekonani, że znacząco i pozytywnie wyróżniamy się na tle innych poprzez:

01/

Wiedza ekspercka

Mamy doświadczenie jako audytorzy sprawozdań finansowych oraz systemu kontroli wewnętrznych według wymogów SoX zebrane w firmach tzw. Wielkiej Czwórki. Projektowaliśmy i od zera budowaliśmy systemy zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w dużych spółkach publicznych.
02/

Elastyczność

zbudowane przez nas rozwiązanie będzie intuicyjne i łatwe do konfiguracji, utrzymania i rozwoju przez pracowników księgowości w celu szybkiego dopasowania do zmieniających się potrzeb firmy
03/

Potwierdzone rezultaty

Przeciętny czas zwrotu z inwestycjiwynosi 9 miesięcy, azgodnie z wewnętrznymi danymi firmy Blackline poziom utrzymania Klientów to 98%.

Efekty naszych prac Jak będzie działać zamknięcie miesiąca z BlackLine?

W zależności od pełnionej funkcji w organizacji pracownik otrzyma w BlackLine dedykowane narzędzia, które pozwolą mu na efektywne wykonywanie jego zadań. Zobacz poniżej jak zmieni się praca działu finansów i liderów biznesowych.

Kontroler finansowy/specjalista ds. księgi głównej

 • 01/

  Kalendarz zaplanowanych zadań będzie narzucał ich realizację w sposób ciągły w trakcie całego miesiąca, a nie tylko na jego koniec, co pozwoli uniknąć opóźnień.

 • 02/

  Mechanizmy oparte na regułach będą dokonywały automatycznych uzgodnień i auto-certyfikacji dla nawet 85% wszystkich kont, co pozwoli zaoszczędzić mnóstwo czasu.

 • 03/

  Dedykowane konektory do systemów ERP oraz wszelkich innych będą pobierały automatycznie dane, a następnie importowały je do BlackLine, aby przeprowadzić zadania związane z zamknięciem miesiąca, np. uzgodnienia kont czy matchowanie transakcji.

 • 04/

  Zdefiniowane polityki, procedury oraz macierz uprawnień (Segregation of Duties) zapewniają spójność, ciągłość i pełną kontrolę.

 • 05/

  Centralne repozytorium danych w sposób usystematyzowany gromadzi dokumentację wspierającą dokonane uzgodnienia, akcepty, księgowania, odchylenia i inne zadania, co pozwala stworzyć jedno źródło prawdy dla wszystkich

 • 06/

  Zautomatyzowane mechanizmy automatycznie wyszukują znaczące odchylenia, które przekazywane są do odpowiedniego kontrolera do weryfikacji i podjęcia stosowny chdziałań.

 • 07/

  Definiowanie harmonogramu prac oraz przypisywanie zadań do poszczególnych osób pozwala na zapewnienie należytej i prawdziwej współpracy.

 • 08/

  Scentralizowane zarządzanie zadaniami i powiązaniami miedzy nimi pozwalana na uzyskanie pełnej przejrzystości odnośnie do statusu prac oraz zredukowanie czasu oczekiwania na zamknięcie danego zadania.

 • 09/

  Powtarzające się księgowania na koniec okresu są przygotowywane, akceptowane i przesyłane do systemu ERP w sposób zautomatyzowany na podstawie uzgodnień kont, wyników matchowania transakcji lub innych źródeł danych.

 • 10/

  Zautomatyzowane reguły dokonują matchowania wysoko-wolumenowych transakcji, takich jak wyciągi bankowe, transakcje sprzedaży z kas, transakcje wewnątrzgrupowe i inne.

W rezultacie kontroler finansowy mniej koncentruje się na poszczególnych transakcjach, a bardziej na analizie uzyskanych wyników i ewentualnych istotnych rozbieżności. Staje się wtedy prawdziwym partnerem dla biznesu.

Lider biznesowy

 • 01/

  Dedykowane dashboardy pozwalają na bieżąco identyfikować trendy, rozwiązywać pojawiające się problemy i koncentrować się na priorytetach biznesowych.

 • 02/

  Transparentność procesu zamknięcia zapewniona jest przez raporty, które pozwalają śledzić status zadań przypisanych do poszczególnych osób oraz terminowość ich realizacji. Dzięki temu można zidentyfikować potencjalne „wąskie gardła” i podjąć stosowne działania.

 • 03/

  Zautomatyzowane mechanizmy pozwalają zaoszczędzić sporo czasu i skoncentrować się na tych zadaniach, które maja największe znaczenie dla biznesu – dokładności i terminowości raportowania oraz zapewnieniu sprawnej funkcji finansów w firmie.

 • 04/

  Dane dostępne są w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie wyłącznie intuicji i fragmentarycznych informacji.

 • 05/

  Raportowane dane będące wynikiem wystandaryzowanych procesów oraz ścieżek akceptacji w ramach workflow budzą znacznie więcej zaufania i pewność co do faktycznych wyników.

Kontakt Skontaktuj się z nami.