Zintegrowane planowanie

Co oferujemy?

Dokonujemy transformacji obszaru finansów poprzez przeorganizowanie i integrację w ramach całej organizacji procesów planowania, budżetowania, raportowania, prognozowania i analizy danych.

Wykorzystujemy do tego pakiet Jedox, który stanowi część ekosystemu danych Microsoft oraz narzędzia z rodziny Microsoft Power Tools (Power Query/ Power Pivot/ Power BI).

Dla kogo? Kto nas potrzebuje?

Nasi klienci zwracają się do nas gdy:

 • koszt utrzymania działów finansów rośnie przy jednoczesnym spadku zakresu i jakości raportowania oraz wydłużających się godzinach pracy
 • powiększanie zespołów w działach finansowych przynosi coraz mniejszy wzrost efektywności i zakresu wykonywanych zadań ze względu na niepowiązane ze sobą procesy, często oparte na rozproszonych i nieuzgadniających się plikach Excel
 • wymaga się od nich skokowej poprawy jakości w finansach i controllingu, a brakuje im odpowiednich kompetencji i zespołu
 • chcą zmienić swoją rolę w organizacji z „księgowego w Excelu” na partnera rozumiejącego dogłębnie biznes i uczestniczącego aktywnie w decyzjach strategicznych podejmowanych przez poszczególne działy
 • są entuzjastami nowych technologii i widzą w nich szansę na zwiększenie konkurencyjności swoich firm.
 • chcą zrobić wrażenie na swoich kolegach z innych działów, dając im intuicyjne, dokładne i aktualne narzędzia do samoobsługowej analizy danych.

Korzyści Jakie korzyści
przyniesiemy dla firmy?

Możemy zapewnić, że współpraca z nami przyniesie szereg wymiernych korzyści:

 • Raportowanie, planowanie, budżetowanie i prognozowanie przestaną być już odseparowanymi od siebie procesami, pomiędzy którymi wymiana danych następuje poprzez manualne kopiowanie danych w plikach Excel. Stworzymy jeden powiązany ze sobą ekosystem danych, w którym wynik planowania będzie wkładem do budżetu, a dane rzeczywiste będą punktem wyjścia do prognoz na kolejne okresy.

 • Stworzymy jedno repozytorium danych, w którym będą wyniki planowania, budżet, prognozy, dane rzeczywiste z systemów zewnętrznych i kalkulacja mierników efektywności. Wszystkie dane będące źródłem dla wszelkich raportów i analiz będą w jednym miejscu, kontrolowalne i uzgadniające się, łatwo dostępne poprzez Jedox on-line, Excel, Power BI, Qlik lub dowolnie inny system BI w komputerze, tablecie lub telefonie.

 • Dzięki automatyzacji i jednemu źródłu prawdy standardowe raporty okresowe będą samoczynnie aktualizowały się, jak tylko zostaną udostępnione dane za nowe okresy lub wersje (ACT, BU, FC). Raporty ad hoc będą zaś zawsze uzgadniać się niezależnie od tego, kto je przygotuje, kiedy i za jaki okres. Drastycznie zmniejszy to liczbę błędów w raportach, a nawet jeżeli powstaną, to zostaną szybko wychwycone i skorygowane.

 • Raportowanie oparte na jednym źródle prawdy dla wszystkich pozwoli zaoszczędzić ogromną ilość czasu, który dotychczas poświęcany jest na to, aby każdy nowy lub zaktualizowany raport uzgadniał się z poprzednimi.

 • Sporządzenie nowego raportu lub analizy stanie się szybkie i łatwe. Dzięki temu analitycy finansowi będą mogli się skupić na tym, na co dotychczas nie mieli czasu – analizie osiągniętych wyników, pojawiających się trendów, występującym odchyleniom oraz przyczyn ich powstawania.

 • Dział finansów stanie się prawdziwym partnerem biznesowym dla innych działów. Będzie mógł pomóc w ocenie efektywności finansowych planowanych inicjatyw, podejmowanych działań i skuteczności stosowanej strategii. Będzie mógł stworzyć analizy scenariuszowe i wrażliwości pozwalając na dogłębne zrozumienie skutków finansowych przed podjęciem finalnych decyzji o dalszych kierunkach działań.

 • Pracownicy poczują, że to jest ich miejsce na dłużej, gdyż staną się częścią uporządkowanego i efektywnego działu finansów, mając realny wpływ na decyzje strategiczne w firmie, a do tego bez konieczności spędzania długich godzin w biurze.

 • W przypadku zmian w krótkim czasie można będzie dopasować model danych, workflow, strukturę raportowania i dostęp do danych według potrzeb.

 • Dzięki pełnej integracji zmiana założeń lub prognoz zostanie od razu odzwierciedlona w końcowym rachunku wyników, bilansie, cash-flow czy KPIs. Otwiera to możliwość tworzenia dowolnych scenariuszy i analizy wrażliwości praktycznie w trakcie spotkań z kierownictwem.

 • Przebieg procesów planowania, budżetowania i prognozowania w całej firmie będzie pod kontrolą działu finansów, który w każdym momencie będzie wiedział, kto, kiedy i co zaraportował.

 • Mechanizmy walidacyjne pozwalają na sprawdzenie, czy dane ładowane przez użytkowników biznesowych są kompletne, poprawne i uzgadniają się, a dane rzeczywiste z systemów ERP są właściwie zmapowane. Dzięki temu dane w bazie danych zachowują czystość i kompletność.

 • Automatyczne systemy śledzenia zmian monitorują aktywność i dane wprowadzane przez użytkowników.

 • Demokratyzacja danych nie oznacza, że są one w pełni i bez limitów dostępne dla każdego. Działy finansowe mają pełną kontrolę nad tym, jakie dane, widoki, raporty, procesy i funkcje są udostępniane poszczególnych grupom użytkowników.

Nasze silne strony Dlaczego my?

Jest kilka powodów, dla których warto wybrać właśnie nas:

01/

Głębokie zrozumienie realiów działów finansów

Doskonale znamy wymogi w zakresie sprawozdawczości finansowej, dzięki czemu w naturalny sposób szybko wchodzimy w rolę partnera i „prawej ręki” dla dyrektora finansowego i kontrolerów finansowych.

02/

Kompleksowa obsługa

Zapewniamy pełne wsparcie - od przedstawienia koncepcji i propozycji kilku sposobów rozwiązania aż po finalne wdrożenie, przeszkolenie użytkowników i nadzór nad uruchomieniem.

03/

Zorientowanie na rezultat

Jesteśmy silnie zorientowani na rezultat, a nie liczenie przepracowanych godzin. Pracujemy szybko, sami szukamy potencjalnych rozwiązań, a w razie potrzeby wesprzemy mniej doświadczonych członków Waszego zespołu, wyjaśnimy im zasady rachunkowości, celowość podejmowanych działań oraz zakres przypisanych im zadań.

Efekty naszych prac Jak będą działać
zintegrowane finanse?

 • 01/

  Harmonogram prac i przypisanie zadań

 • 02/

  Przygotowanie założeń strategicznych i celów na poziomie firmy w podejściu „top-down”

 • 03/

  Sporządzenie planów cząstkowych i zagregowanego budżetu w podejściu „bottom-up” w oparciu o dane historyczne lub w podejściu „zero-based budgeting”, gdzie każdy plan musi znaleźć swoje uzasadnienie

 • 04/

  Analiza potencjalnych scenariuszy, dokonanie zmian i przyjęcie finalnego budżetu

 • 05/

  Zebranie danych rzeczywistych, zautomatyzowane raportowanie okresowe i ad hoc

 • 06/

  Analiza trendów i odchyleń oraz wyciąganie wniosków na przyszłość

 • 07/

  Przygotowanie prognoz na kolejne okresy (coraz częściej z wykorzystaniem silnika AI bez lub z niewielkim udziałem analityka).

Do stworzenie gotowego rozwiązania wykorzystujemy z jednej strony komponenty gotowych modeli finansowych Jedox zbudowanych w oparciu o najlepsze praktyki rynkowe, a z drugiej strony elementy wykorzystywane już w danej organizacji, np. struktury raportów Excel. Resztę według potrzeb budujemy samodzielnie. Daje nam to nieograniczone możliwości w wyjątkowo szybki sposób zbudować docelowe rozwiązanie.

Każda organizacja jest inna i ma odmienne potrzeby, ale prawie w każdej można wyróżnić następujące elementy zintegrowanego systemu planowania, budżetowania, prognozowania, raportowania i analizy danych.

Efektem końcowym będzie w pełni zintegrowany i zautomatyzowany system obejmujący wszystkie kluczowe procesy w obszarze finansów, tj. planowanie, budżetowanie, prognozowanie, raportowanie i analiza danych, w którym raz wprowadzone założenia i dane przekładają się w czasie rzeczywistym na wszystkie powiązane obszary i pozwalają stworzyć dokładny rachunek wyników, bilans, cash-flow oraz zestaw mierników KPI.

Jednocześnie do obsługi całości zazwyczaj wystarcza jedna osoba, tak-jedna!

Kontakt Skontaktuj się z nami.