Doradztwo finansowe

Co oferujemy?

W zakresie doradztwa finansowego, w tym w szczególności wyceny przedsiębiorstw, aktywów niematerialnych i modelowania finansowego jesteśmy silnym wsparciem dla inwestorów, właścicieli przedsiębiorstw, zarządów firm oraz dyrektorów finansowych. Pomagamy im głównie w następujących obszarach:

 • Nasi eksperci mają doświadczenie w sporządzaniu wycen przedsiębiorstw dla firm z różnych branż, firm różnej wielkości i kondycji finansowej, zajmujących odmienne pozycje rynkowe, w tym od początkujących startupów do liderów w swoich sektorach. Stosujemy podejścia i techniki uznane zarówno w praktyce biznesowej, jak i najnowszej nauce.

 • Zajmujemy się wyceną aktywów marketingowych (głównie znaki towarowe, marki i umowy o zakazie konkurencji), technologicznych (bazy danych, patenty, oprogramowanie, procesy i formuły), związanych z klientami (posiadane relacje, listy klientów i portfele zamówień) oraz zawartymi umowami (licencyjne, z dostawcami i inne umowy dające przewagę konkurencyjną firmie lub zapewniające unikalne zasoby).

 • Udzielamy kompleksowego wsparcia nie tylko w zakresie ustalenia wartości godziwej aktywów i parytetu wymiany udziałów, ale również dalej na etapie sporządzenia przekształconego sprawozdania finansowego na potrzeby połączenia lub podziału przedsiębiorstw oraz ujęcia transakcji w księgach.

 • Pomagamy dyrektorom finansowym w rozliczeniu i ujęciu w księgach transakcji przejęcia spółek zgodnie z MSSF 3. Sporządzamy kompleksowy raport uwzględniający wymogi standardów sprawozdawczości, w tym identyfikujemy i wyceniamy składniki aktywów według wartości godziwej, cenę nabycia, ustalamy wartość udziałów mniejszościowych oraz wartość firmy (goodwill).

 • Dokonujemy wyceny aktywów w celu weryfikacji przesłanek utraty wartości zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości, w tym Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4, MSR 36 oraz MSSF13.

 • W sprawach spornych uczestniczymy jako bezstronni eksperci, którzy sporządzają opinie ekonomiczne dotyczące określonych zagadnień i kwestii, w tym wyceny przedsiębiorstwa, oceny wielkości poniesionej szkody, spełnienia określonych warunków przez analizowane transakcje i innych.

 • Dla nowych lub istniejących przedsięwzięć biznesowych dokonujemy translacji założeń strategicznych na biznes plany i projekcje finansowe, a także przeprowadzamy audyty modeli finansowych dla projektów inwestycyjnych stworzone przez inne podmioty.

Gdzie celujemy? Kto jest głównym odbiorcą naszych raportów i opinii?

Odbiorcami naszych raportów i pisemnych opinii są banki i fundusze inwestycyjne, publiczne instytucje nadzoru finansowego, biegli sądowi i sędziowie sądów powszechnych, inwestorzy prywatni, właściciele firm, obligatariusze, zarządy przedsiębiorstw i audytorzy sprawozdań finansowych.

Czego potrzebują nasi klienci? Na jakie potrzeby zwykle sporządzamy wyceny?

Typowe sytuacje, kiedy nasi Klienci zwracają się do nas o przeprowadzenie wycen przedsiębiorstw i aktywów to:

 • wymogi sprawozdawczości finansowej w celu oszacowania wartości godziwej posiadanych udziałów lub przeprowadzenia testu na utratę ich wartości
 • potrzeba ustalenia przedziału negocjacji cenowych w transakcjach kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • połączenie lub podział przedsiębiorstw
 • wycena na potrzeby rozstrzygnięcia sporów właścicielskich
 • emisja nowych udziałów lub akcji

Forma raportu z wyceny Jakie są rodzaje wyceny?

W zależności od potrzeb i uwarunkowań proponujemy jeden z trzech rodzajów wyceny. Pozwala to dopasować odpowiednio termin i koszt realizacji zlecenia. Wyróżniamy tutaj następujące rodzaje:

01/

Kalkulacja wartości

Szybki szacunek wartości w formie ustnej bądź pisemnej na potrzeby wewnętrzne. Jest on przeprowadzany na podstawie uproszczonych procedur oraz ograniczonego zakresu danych.

02/

Raport uproszczony

Sporządzany zazwyczaj na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej, ze względu na wymogi kodeksowe lub w celu oszacowania ceny kupna/sprzedaży.

03/

Raport pełny

Sporządzany w celu jego przedstawienia podmiotom trzecim, w tym na potrzeby pozyskania finansowania zewnętrznego, w postępowaniach spornych lub wszędzie tam, gdzie wymagane jest uwzględnienie wszystkich dostępnych informacji.

Nasze atuty Dlaczego warto
zdecydować się na nas?

Koncentrujemy się nie tylko na poprawnym technicznie sporządzeniu wyceny, ale przede wszystkim na właściwym zrozumieniu źródeł tworzenia przez niego wartości. Szczególnie w przypadku wyceny przedsiębiorstw pogłębionej analizie poddajemy jego pozycję rynkową, otoczenie konkurencyjne i perspektyw rozwoju sektorów zajmowanych przez ten podmiot, a także jego silne i słabe strony. Takie podejście pozwala uzasadnić przyjęte założenia oraz końcowy wynik wyceny w raporcie, który staje się przez to zrozumiały i akceptowalny dla jego odbiorców.

Doświadczenie i obiektywizm Czego można od nas
oczekiwać?

Staramy się, aby w efektywny sposób łączyć restrykcyjne podejście metodyczne, chłodny obiektywizm ludzi finansów oraz pragmatyzm przedsiębiorców. W każdym przypadku można również od nas oczekiwać:

 • dopasowania sposobu wyceny oraz rodzaju raportu do konkretnych potrzeb i okoliczności (szybka kalkulacja wartości, raport uproszczony lub raport pełny)
 • potwierdzonych kwalifikacji w zakresie finansów i zarządzania (biegły rewident, ACCA, doktor nauk ekonomicznych)
 • dojrzałości biznesowej i umiejętności spojrzenia na biznes „z lotu ptaka”
 • dużego doświadczenia w sporządzaniu wycen w różnych sektorach i na różne potrzeby
 • racjonalności oraz elastyczności w zakresie warunków wyceny
 • krótkiego terminu realizacji.

Kontakt Skontaktuj się z nami.